top of page

12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

W Hotelu Soray w Wieliczce, w dniach 16-17 listopada 2017 roku odbyło się sympozjum szkoleniowe dla terenowych i zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG, poświęcone najważniejszym kwestiom organizacyjnym i prawnym w SITPNiG. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego, wszystkich Oddziałów SITPNiG oraz Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa i jego Oddziałów. Podczas seminarium przedstawiciele ZG, pracownicy biura ZG oraz biegły księgowy przedstawili 8 wykładów z zakresu zmian w statucie SITPNiG, zmian organizacyjno-wizerunkowych, zasad rachunkowości, polityki finansowej i dyscypliny budżetowej, obiegu dokumentów w SITPNiG i OSIR oraz zasad ochrony danych osobowych i funkcjonalności bazy danych członków SITPNiG.

Uczestnicy sympozjum


Wykład poświęcony zmianom w Statucie SITPNiG oraz wynikającym z nich sprawom organizacyjno-strukturalnym i organizacyjno-wizerunkowym przedstawił sekretarz generalny SITPNiG – Piotr Dziadzio. Omówił zmiany wprowadzone w statucie SITPNiG, wynikające z konieczności dostosowania się Stowarzyszenia w ciągu 24 miesięcy, czyli do 20 maja 2018 roku, do nowej Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z dn. 20 maja 2016 r. Wymogiem było również dostosowanie się SITPNiG w trybie pilnym do ustawy o rachunkowości oraz zasad podatkowych.

P. Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG i K. Knap - skarbnik SITPNiG podczas prezentacji


Omówione zostały również wprowadzone i zatwierdzone zmiany w wizerunku SITPNiG oraz zasady etyki obowiązujące wszystkich Członków SITPNiG. Ważną kwestią poruszoną przez sekretarza generalnego była komunikacja w obrębie SITPNiG oraz konieczność informowania wszystkich szczebli organizacyjnych o zachodzących zmianach. Decyzje podejmowane na posiedzeniach Zarządu Głównego w trybie pilnym powinny być przekazywane do Zarządów Oddziałów i Zarządów Kół, aby możliwie najszybciej dotarły do Członków SITPNiG. Politykę finansową i dyscyplinę budżetową, począwszy od definicji po czytelne zwrócenie uwagi, jaki cel mają wprowadzane zmiany, przedstawił skarbnik SITPNiG – Krzysztof Knap. Zwrócił również uwagę na zagadnienia dostosowania wewnętrznych przepisów stowarzyszenia do zapisów znowelizowanego Statutu SITPNiG, co powinno nastąpić do końca bieżącego roku. Zasady rachunkowości omówiła Ilona Bienias - biegła księgowa, która oprócz przedstawienia przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, na których musi się opierać SITPNiG, na bieżąco wyjaśniała w trakcie swojej prezentacji trudne i nietypowe przypadki, jakie pojawiały się w działalności różnych Oddziałów SITPNiG. Ograniczony czas prezentacji nie pozwalał na szczegółowe analizy każdego przypadku, ale po ilości pytań i zainteresowaniu widać było jak poważnie traktują te zagadnienia Oddziały SITPNiG.


I. Bienias - biegła księgowa, M. Kozdrój - główny księgowy SITPNiG i D. Bernaś - ABI SITPNiG


Obieg dokumentów, zasady właściwego opisu dokumentów księgowych, odliczania podatku VAT a także najczęściej popełniane przez Oddziały błędy w tym zakresie przedstawiła główna księgowa - Małgorzata Kozdrój. Te same zagadnienia dotyczące OSIR zaprezentowała dyrektor OSIR – Katarzyna Matuszewska. Omówiła również największe problemy w działalności Ośrodka wynikające z braku osobowości prawnej OSIR i trudności w wyjaśnieniu komisjom przetargowym sposobu funkcjonowania Ośrodka w strukturze organizacyjnej SITPNiG.


Przedstawiciele Zarządów Oddziałów SITPNiG


Zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz dotyczące nadchodzących zmian w przepisach wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 r. zaprezentowała – Dominika Bernaś – administrator bezpieczeństwa informacji w SITPNiG. W dalszej części omówiła również funkcjonalności bazy SITPNiG. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału.


(fot. archiwum SITPNiG)

60 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page