top of page

VII świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

15 grudnia w Warszawie w siedzibie PGNiG S.A, przy ulicy Kasprzaka 25 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym uczestniczyło 17 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Stanisław Józefczyk. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes Waldemar Wójcik. Zarząd Główny omówił bieżące sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia oraz zatwierdził niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SITPNiG uchwały dotyczące planu pracy ZG i jednostek organizacyjnych SITPNiG oraz, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansowo-Budżetową SITPNIG, prowizorium budżetowe SITPNiG na 2018 r.

(fot. P. Dziadzio)

Zgodnie z zatwierdzonym planem posiedzenia Zarząd wysłuchał sprawozdania sekretarza generalnego Piotra Dziadzio z działalności SITPNiG od poprzedniego posiedzenia (wszystkie wydarzenia były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej i są tam dostępne, oraz publikowane w kolejnych wydaniach WNiG). Sekretarz generalny przedstawił również: – stan organizacyjny biura ZG oraz zakres prac związanych z budową nowej strony internetowej SITPNiG, – sytuację związaną z przekazaniem działki znajdującej się na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, a należącej do SITPNIG, a konkretnie SITPNiG w Polsce i problemami z uznaniem prawowitego następstwa prawnego, – sprawę powołania Zespołu Młodych Profesjonalistów (Young Professionals) przy Polskim Komitecie Narodowym Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Council) oraz organizacji jego struktur w Polsce. Przypomniał, że po raz pierwszy w skład Komitetu Young Professionals przy WPC, na kadencję 2017-2020, weszła przedstawicielka z Polski - Klaudia Wilk. W skład zespołu powołanego przy PKN ŚRN weszliby młodzi ludzie, którzy zgłosili swój akces do wolontariatu w czasie trwania 22 Światowego Kongresu Naftowego w 2017 roku w Stambule. Grupa tych osób zadeklarowała pracę w Zespole Młodych Profesjonalistów oraz organizację jego pracy wraz z przygotowaniem regulaminu działania oraz wyborem władz, – sprawę zrealizowanego, na prośbę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, dofinansowania budowy pomnika nagrobnego rodziny Biluchowskich w Zakopanem. Zygmunt Biluchowski był ostatnim dyrektorem naczelnym rafinerii Polmin w Drohobyczu. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej wniosło wymaganą opłatę ratując grób przed likwidacją, a z dobrowolnych składek członków stowarzyszenia i naszej darowizny, w wysokości 2000,- zł (ze środków zgromadzonych na tzw. funduszu J. Pietruszy) wybudowało pomnik. Podziękowania dla naszego stowarzyszenia ukazały się w Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych wraz z krótką informacją o Z. Biluchowskim.

Głównymi sprawami, szerzej dyskutowanymi, były: problemy w działalności Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa wynikające z braku osobowości prawnej i sprawa roszczeń odszkodowawczych za szkody, jakie poniosło SITPNiG w latach poprzednich oraz związane z tym opinie kancelarii prawnej. Sprawy te będą dalej procedowane przez członków ZG drogą korespondencyjną.

Ważnym tematem poruszonym podczas posiedzenia Zarządu była również kwestia aktywnego zaangażowania Członków Honorowych skupionych w Radzie Seniorów powołanej przez ZG SITPNiG w działalność stowarzyszenia oraz przyjęcie rezygnacji prof. S. Rychlickiego z pełnienia funkcji przewodniczącego tej Rady. W sprawie rezygnacji ZG podjął stosowną uchwałę, natomiast sprawa udziału przedstawiciela Rady Seniorów w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz oczekiwania ZG, co do zasad, na jakich powinna funkcjonować Rada Seniorów, (np. żeby udział w Radzie był dobrowolny) i sposobu wyłonienia nowych przedstawicieli Rady będą również dyskutowane przez członków ZG drogą korespondencyjną.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. W imieniu prezesa SITPNiG życzenia wszystkim członkom zarządu, ich najbliższym i współpracownikom oraz wszystkim członkom SITPNiG zrzeszonym w Oddziałach przekazał sekretarz generalny.

97 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page