top of page

XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach 16 – 18 czerwca 2018 r. obradowały we Wrocławiu jubileuszowy XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich pod hasłem przewodnim XXV KTP było „Technika Człowiekowi”, natomiast hasłem III ŚZIP było „Inżynierowie Polsce i Światu”.. Patronatem Honorowym tych wydarzeń objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. XXV KTP nawiązywał do tradycji ruchu organizacji technicznych sięgających drugiej połowy XIX w. W 1882 r. odbył się w Krakowie I Zjazd Inżynierów Polskich, na którym spotkali się inżynierowie z trzech zaborów oraz przebywający na emigracji w różnych częściach świata. Światowe zjazdy inżynierów polskich zostały zainicjowane przez FSNT NOT w latach dziewięćdziesiątych XX w. W celu wymiany doświadczeń inżynierów polskich z różnych części świata we wdrażaniu osiągnięć naukowych w przemyśle oraz zwiększenia komercjalizacji wyników badań naukowych podjęto inicjatywę organizowania sympozjów „POLACY RAZEM”, które w 2010 r. zostały przekształcone w Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich. Już wówczas uznano, że należy dążyć do jedności polskiego środowiska technicznego. Dlatego XXV KTP i III ŚZIP zostały zorganizowane razem w tym samym terminie. Organizatorami Kongresu i Zjazdu byli: FSNT NOT, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Wrocławska Rada FSNT NOT i Federacja SN-T „Zagłębia Miedziowego”. Wśród uczestników Kongresu i Zjazdu była szeroka reprezentacja środowiska technicznego oraz senatorowie RP, posłowie RP i europarlamentarzyści.

Obrady pierwszego dnia Kongresu i Zjazdu odbywały się w Domu Technika NOT, a hasłem przewodnim tego dnia było „Rola inżynierów w gospodarce”.

W programie pierwszego dnia obrad była sesja otwierająca, sesja plenarna oraz 4 równoległe konferencje naukowo-techniczne w rundzie przedpołudniowej i 4 równoległe konferencje naukowo-techniczne w rundzie popołudniowej. Inauguracyjną sesję plenarną otworzyła pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, która powitała gości i uczestników oraz przedstawiła cele i zadania tego ważnego forum inżynierskiego. Przesłanie pana Prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do uczestników, organizatorów i gości Kongresu i Zjazdu, przekazał pan Andrzej Dera - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pozdrowienia i życzenia dla uczestników Kongresu i Zjazdu przekazali również panowie: prof. Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i Rafał Dutkiewicz - prezydent Wrocławia.

W trzeciej części tej sesji prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki". Sesja plenarna o charakterze dyskusji panelowej pod przewodnictwem: prof. dr hab. inż. Jana Szmidta - rektora Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzeja Nowaka - prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, inż. Jakub Gmurczyk - kierownik Działu Inżynierskiego Komór Spalania i Turbin Niskiego Ciśnienia Silnika Odrzutowego Genx, General Electric Company Polska Sp. z o.o., prof. dr hab. Jerzy Hausner - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr inż. Ryszard Kardasz - prezes Zarządu, dyrektor Generalny PIT-RADWAR S.A., prof. dr inż. Piotr Moncarz, wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA dr inż. Adam Piotrowski, prezes Zarządu Vigo System S.A. Obrady następnych części Kongresu i Zjazdu toczyły się w dwóch rundach równoległych sesji tematycznych. W pierwszej (przedpołudniowej) rundzie odbyły się cztery sesje:

- Znaczenie społeczne i gospodarcze stowarzyszeń naukowo-technicznychw kraju i za granicą

- Polska elektryka - raport z II Kongresu Elektryki Polskiej

- Żywność dla przyszłości - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów

- Oferta Polonii dla małych i średnich przedsiębiorstw

W drugiej (popołudniowej) rundzie obrad odbyły się również cztery sesje:

- Co po XXIV Kongresie Techników Polskich ? Udział polskich badaczy i inżynierów w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski i świata.

- Transportowe perspektywy - Polska; Europa i świat

- Information technology - perspektywa rozwoju - urządzenia i aplikacje

- Rozwój gospodarki a ograniczenia emisji CO2 - przykłady światowe, problemy polskie

W wieczornej części pierwszego dnia Kongresu i Zjazdu odbyła się Gala „Polacy Razem". Podczas Gali liczne grono zasłużonych osób otrzymało wyróżnienia, dyplomy, statuetki, medale i odznaki honorowe.


Drugi dzień obrad XXV KTP i III ŚZIP odbywał się w salach Politechniki Wrocławskiej pod hasłem „Wyzwania i Oczekiwania”. W przedpołudniowej części obrad odbyły się dwie panelowe sesje plenarne.

- Kształcenie i kariery inżynierskie w perspektywie globalizacji i rozwoju techniki - perspektywy dla młodych

- Gospodarka a nauka: Współpraca nauki z biznesem

W części popołudniowej drugiego dnia obrad Kongresu i Zjazdu odbyło się pięć równoległych sesji tematycznych:

- Technika a zdrowie

​- Infrastruktura - Budownictwo - BIM

- Gospodarka wodna; zmiany klimatyczne

- Strefa wolnego handlu między USA a UE- wpływ na gospodarkę

​- Rola inżynierów w reindustrializacji


Obrady XXV KTP i III ŚZIP podsumowano na plenarnej sesji zamykającej. Podczas tej sesji moderatorzy poszczególnych sesji przedstawili wnioski z dyskusji panelowych i tematycznych. Po dyskusji przyjęto „Przesłanie” XXV Kongresu Techników Polskich i Przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

(Foto archiwum SITPNiG: S. Szafran)

32 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page