top of page

Rada Programowa Czasopism 9.03.2018

Posiedzenie rozpoczął Ryszard Chylarecki przedstawiając zebranym proponowany porządek posiedzenia, który został przez obecnych członków Rady jednogłośnie przyjęty.

Przeanalizowano dotychczasową pracę oraz sposoby finansowania redakcji WNiG i WN oraz zakres planu wydawniczego na 2018 rok. W ubiegłym roku udało się terminowo wydać 12 numerów WNiG oraz 4 numery WN. Redaktor naczelny WNiG poinformował członków Rady problemach z artykułami naukowo-technicznymi, które są ciągłym problemem Redakcji i o zawartym porozumieniu z CIRE w zakresie wzajemnego reklamowania się wydawnictw. Wydawnictwo Wiek Nafty jest wydawane na bieżąco i nie ma problemów z materiałami. W 2018 roku przygotowywane są specjalne wydania poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, ukazujące wkład środowiska inżynierów i techników przemysłu naftowego w proces budowy niepodległego państwa.

Kontynuowano dyskusję w zakresie porozumienia z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na mocy którego jest obecnie prowadzone wydawanie Wieku Nafty. Przedyskutowano realność potencjalnych możliwości jej zmiany, ewentualnych innych źródeł finansowania oraz dostępu szerszej rzeszy czytelników do Wieku Nafty poprzez dystrybucję WN kanałami jakimi odbywa się dystrybucja WNiG. Poruszono kwestię potrzeby nie generowania strat przez WN zgodnie z sugestią Rady Fundacji oraz możliwych rozwiązań w tym zakresie.

W roku 2018 WNiG będzie realizował zobowiązania dt. medialnego wsparcia 12 PKNiG w Krakowie.

(foto archiwum SITPNiG)

84 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page