top of page

Wspomnienie o Zbyszku Korabie

W dniu 28 października 2018 roku, w wieku 89 lat, zmarł nasz Kolega mgr Zbigniew Korab, wybitny polski geolog naftowy. Urodził się 23 września 1929 roku w Sanoku i tam też ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i w roku 1948 liceum. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w 1952 roku, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie geologii z paleontologią.

Pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1953 roku w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Mierniczo - Wiertniczych, nadzorując poszukiwania złóż niklu i miedzi na Dolnym Śląsku. Jednakże już w sierpniu tego samego roku przechodzi do pracy w Przedsiębiorstwie Geologicznym Przemysłu Naftowego - Zakład Terenowy w Sanoku, wiążąc się na stałe z Górnictwem Naftowym. Uczestniczy w projektowaniu, nadzorowaniu i dokumentowaniu prac poszukiwawczych, m.in. na złożach ropy naftowej Czarna, Łodyna, Wielopole, Grabownica oraz na złożu gazu ziemnego Strachocina. W Sanoku poznaje absolwentkę Technikum Geologicznego w Krakowie Annę Ślusarz , która także w 1953 roku rozpoczęła pracę zawodową w tej samej firmie, a następnie została jego żoną. Przeżyli wspólnie 65 lat.

W roku 1956 zostaje przeniesiony służbowo do nowo powstałego Przedsiębiorstwa Geologiczno - Wiertniczego Przemysłu Naftowego "Północ" w Pile. Pełni tam funkcje Kierownika Oddziału Geologii Ruchowej, a następnie Zastępcy Dyrektora - Głównego Geologa. Uczestniczył w projektowaniu i nadzorowaniu pionierskich prac poszukiwawczych węglowodorów na Niżu Polski. Miał osobisty wkład w odkryciu pierwszych na Niżu złóż - ropy naftowej Rybaki koło Krosna Odrzańskiego (rok 1961) i gazu ziemnego Uciechów - Bogdaj koło Ostrowa Wielkopolskiego (rok 1964). Podczas pracy w Pile nawiązuje współpracę z niemieckim przedsiębiorstwem poszukiwawczym w Mittenwalde k/Berlina, co zaowocowało podniesieniem efektywności poszukiwań w strefie przygranicznej i przyczyniło się do odkrycia dalszych złóż.

W roku 1967 mgr Zbigniew Korab zostaje przeniesiony służbowo do Zjednoczenia Przemysłu Naftowego w Warszawie, gdzie organizuje Wydział Programowania Prac Poszukiwawczych i zajmuje się opracowywaniem rocznych i wieloletnich programów poszukiwania złóż ropy i gazu na obszarze całego kraju.

W roku 1971 mgr Zbigniew Korab obejmuje stanowisko Dyrektora Biura Geologicznego GEONAFTA w Warszawie, gdzie rozwija regionalne prace litologiczno - facjalne i geochemiczne, niezbędne przy programowaniu prac poszukiwawczych. Doprowadza do uruchomienia w Wołominie nowoczesnego, badawczego laboratorium naftowego oraz nawiązuje i rozwija szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi i szkołami wyższymi. W tym czasie jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, Instytutu Wiertniczo - Naftowego Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Polskiej Akademii Nauk. Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia z Piły, w latach 1974 - 1983 był Przewodniczącym Rady Pełnomocników, koordynującej prace poszukiwawcze w rejonach przygranicznych Polski z Czechosłowacją, NRD i ZSRR. Od roku 1972 był członkiem Komisji Zasobów Kopalin, a od roku 1976 także Komisji Egzaminacyjnej ds. Uprawnień Geologicznych, działających przy Centralnym Urzędzie Geologii. W tym czasie był także Przewodniczącym Rady Programowej wydawnictwa "Magazyn Polski Gaz i Nafta", wydawanego przez PGNiG.

W roku 1983 mgr Zbigniew Korab zostaje powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Geologii, Nafty i Gazu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, odpowiedzialnego za całą działalność górnictwa naftowego i gazownictwa. Ponadto z upoważnienia ministra był członkiem Rady Wspólnej Organizacji PETROBALTIC, grupującej Polskę, NRD i ZSRR, powołanej do poszukiwania złóż węglowodorów na Bałtyku. Przewodniczy resortowej Komisji Oceny Projektów Prac Geologicznych i jest członkiem Rady Naukowo - Technicznej ds. Górnictwa w MGiE oraz Rady Programowej ds. poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w PGNiG. Od roku 1984 był członkiem Rady Geologicznej Centralnego Urzędu Geologii i członkiem Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Nafta - Gaz", wydawanego przez Instytut Górnictwa Nafty i Gazu oraz Instytut Technologii Nafty w Krakowie.

Po likwidacji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, mgr Zbigniew Korab od stycznia 1988 roku przechodzi na emeryturę, podejmując pracę w PGNiG w niepełnym wymiarze czasu. Z upoważnienia Ministra Przemysłu kontynuuje działalność w Resortowej Komisji Oceny Projektów Prac Geologicznych w zakresie górnictwa naftowego oraz w Radzie Wspólnej Organizacji PETROBALTIC i w Komisji Likwidacyjnej tej organizacji po zakończeniu jej działalności w roku 1990. Uczestniczy też w opracowaniu koncepcji powołania polskiego przedsiębiorstwa PETROBALTIC, z zadaniem rozpoczęcia eksploatacji złóż odkrytych w polskiej strefie Bałtyku. W październiku 1999 roku kończy definitywnie działalność zawodową w PGNiG. Pomimo tego jeszcze przez kilka lat jest aktywnym członkiem Komisji Zasobów Kopalin Ministerstwa Środowiska, Komisji Oceny Projektów Prac Poszukiwawczych PGNiG oraz Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Nafta - Gaz".

Ważną dziedziną działalności zawodowej mgr Zbigniewa Koraba był Jego udział w szkoleniu nowych kadr dla górnictwa naftowego. W okresie pracy w Pile prowadził zajęcia z geologii na różnego rodzaju zakładowych kursach. Ponadto uczestniczył czynnie w zorganizowaniu w Pile branżowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Naftowego i Zaocznego Technikum Naftowego i prowadził tam wykłady z geologii. Po przeniesieniu do Warszawy prowadził zajęcia dydaktyczne w Pomaturalnej Szkole Przemysłu Naftowego. Dbał także o podnoszenie własnych kwalifikacji - ukończył Studium Języka Rosyjskiego na Politechnice Warszawskiej oraz Studium Organizacji i Zarządzania na Wydziale Prawa Stołecznego Uniwersytetu Powszechnego. Uzyskuje uprawnienia geologiczne Centralnego Urzedu Geologii w zakresie projektowania i dokumentowania złóż węglowodorów, uprawnienia rzeczoznawcy Stow. Inż i Techn. Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz I Stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera. Należy też dodać, że w okresie kierowania Biurem Geologicznym GEONAFTA zarówno Zbigniew Korab jak i Jego następca Piotr Karnkowski bardzo dbali o podnoszenie kwalifikacji przez podległy personel. Za ich namową, a często wręcz pod lekkim „przymusem” obroniono 2 habilitacje i 9 prac doktorskich, 37 osób ukończyło studia wyższe, a 21 osób z wykształceniem ogólnym zdobyło wykształcenie techniczne w szkole pomaturalnej

W okresie ponad 45-letniej pracy w górnictwie naftowym mgr Zbigniew Korab uczestniczył w rozpoznaniu budowy geologicznej różnych rejonów Polski, ocenie ropo- i gazonośności formacji perspektywicznych oraz w odkryciu, rozpoznaniu i udokumentowaniu wielu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jak już wspomniano wcześniej, należał do prekursorów poszukiwań węglowodorów na Niżu Polski. Za odkrycie złóż gazu ziemnego w tym rejonie, został wraz z grupą innych specjalistów wyróżniony Zespołową Nagrodą Państwową II stopnia. Był także wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną. Otrzymał Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę "Zasłużony dla Polskiej Geologii", odznakę "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego" oraz wiele innych odznaczeń i odznak resortowych i branżowych.

Osobną kartę w działalności Kolegi mgr Zbigniewa Koraba stanowi Jego zaangażowanie w prace Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Był członkiem SITPNiG od 1954 roku. W latach 1960 - 1967 był członkiem Zarządu Oddziału w Pile i przedstawicielem Oddziału w Zarządzie Głównym w Krakowie. Od roku 1971 do roku 1990 był Przewodniczącym Komitetu Naukowo - Technicznego ds. Geologii i Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego przy Zarządzie Głównym SITPNiG w Krakowie. W trakcie całej kariery zawodowej, a szczególnie w okresie zajmowania stanowisk kierowniczych i dyrektorskich (przede wszystkim jak Dyrektor Biura Geologicznego GEONAFTA), bardzo ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem. Wspierał jego działalność oraz inspirował tematykę licznych sympozjów i konferencji naukowo - technicznych organizowanych wspólnie przez SITPNiG i Biuro. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał w Stowarzyszeniu. Był jednym z inicjatorów zorganizowania przy Oddziale Warszawa II Klubu Seniora SITPNiG i należał do członków - założycieli Klubu, powołanego w roku 2006. Za aktywną działalność na rzecz SITPNiG i Federacji NOT oraz wspieranie tych organizacji, Kolega Zbigniew Korab został wyróżniony Złotą i Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Godnością "Zasłużony Senior SITPNiG" oraz Godnością "Zasłużony Senior NOT".

Kolega mgr Zbigniew Korab był także współzałożycielem i pierwszym Przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej „Nieruchomości Jana Pawła II 63” w Warszawie, gdzie mieszkał przez wiele lat. Zdaniem lokatorów i członków zasłużył na wielkie uznanie za zaangażowanie i ofiarną, wieloletnią pracę na rzecz Wspólnoty.

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednej pasji Kolegi Zbyszka Koraba. Posłużymy się tu Jego własnymi słowami z charakterystyki, którą przygotował przed laty na prośbę redakcji "Wiadomości Naftowych i Gazowniczych":

"Poza pracą zawodową w kręgu moich zainteresowań były także inne sprawy. W latach 1938 - 1944 śpiewałem w chórze młodzieżowym prowadzonym przez organistę parafialnego w Sanoku, a w latach 1945 - 1948 w chórze miejskim prowadzonym przez mecenasa Filipczaka. Kontynuowałem to zamiłowanie także w czasie studiów w latach 1948 - 1952 w akademickim chórze Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Zamiłowanie do śpiewu wyniosłem z domu. U nas cała rodzina często śpiewała piosenki ludowe, patriotyczne, kolędy, pieśni religijne. Dużo również śpiewaliśmy w szkole podstawowej na lekcjach śpiewu, a później w harcerstwie. To zamiłowanie pozostało mi na całe życie i kontynuowałem je w czasie towarzyskich spotkań w pracy, bo okazji w nafcie do śpiewania jest wiele w czasie spotkań towarzyskich na konferencjach technicznych i naukowych oraz na Barbórkach i karczmach piwnych. Lubię również spektakle operowe i operetkowe".

Takiego właśnie Zbyszka - byłego Przełożonego, Kolegę i Przyjaciela oraz wspaniałego gawędziarza i "duszę towarzystwa" – zapamiętamy. Będzie Go nam bardzo brakowało.


W imieniu Oddziału Warszawa II SITPNiG wspomnienie przygotowali Maciej Bednarek i Andrzej Macheła-Olszacki z Koła Seniora.


Foto Archiwum SITPNiG

115 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page