top of page

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 29.03.2019 r.


29 marca 2019 r. w Krakowie w siedzibie PGNiG S.A. Oddział RSGO przy ul. I. Łukasiewicza odbyło się XI posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym wzięło udział 17 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk, dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus, główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój a także Dariusz Gradzi z kancelarii AKGK prowadzącej obsługę prawną stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes SITPNiG - Waldemar Wójcik.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu były: sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej SITPNiG w roku 2018, zatwierdzenie budżetu na rok 2019, zatwierdzenie zmian w przedmiocie działalności SITPNIG zgodnie z PKD, omówienie spraw organizacyjnych związanych z XLI NWZD, omówienie i przyjęcie przez ZG propozycji zmian statutu SITPNIG, nadanie tytułów honorowych SITPNiG oraz odznak honorowych SITPNiG i NOT.

Działalność merytoryczną stowarzyszenia w roku 2018 przedstawił sekretarz generalny, Piotr Dziadzio natomiast działalność finansową zaprezentował Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stanisław Józefczyk przedstawił stanowisko i uchwały GKR rekomendujące sprawozdania z działalności w roku 2018 do przyjęcia przez ZG. Zarząd Główny stosownymi uchwałami zatwierdził sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 i budżet na rok 2019.

Następnie sekretarz generalny omówił sprawy związane z organizacją XLI NWZD zwoływanego w sprawie zmiany statutu SITPNiG – miejsce, termin oraz porządek obrad i projekt regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej, które zostały zaakceptowane przez członków ZG. W dyskusji z udziałem adwokata Dariusza Gradziego omówiono projekt zmian w statucie i przyjęto ostateczne zapisy, które zostaną przedstawione podczas Walnego Zjazdu Delegatów.

Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął również uchwały nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITPNiG oraz NOT. Zatwierdzono do przedłożenia XLI NWZD wniosek Oddziału SITPNiG w Warszawie I o nadanie godności Członka Honorowego, czworo członków Oddziału SITPNiG w Poznaniu zostało uhonorowanych godnością Zasłużonego Seniora SITPNiG, przyznano 30 srebrnych, 12 złotych oraz 8 diamentowych Odznak Honorowych SITPNiG. Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów SITPNiG w Gdańsku i Poznaniu, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie 4 srebrnych oraz 3 złotych Odznak Honorowych FSNT NOT.

Foto archiwum SITPNiG

144 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page