top of page

XIII posiedzenie Zarządu Głównego - 12.09.2019

12 września 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25, odbyło się XIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 21 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk, dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus, główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój a także Dariusz Gradzi, prawnik prowadzący obsługę prawną stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG – Piotr Woźniak.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu były: wybór p.o. sekretarza generalnego; sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.; zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2020; zatwierdzenie wysokości składek członków zwyczajnych i wspierających SITPNiG na rok 2020; zatwierdzenie wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej w roku 2020; przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG; regulamin Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa; nadanie odznak honorowych SITPNiG; akceptacja wniosków o nadanie odznak honorowych NOT, stopnia górniczego oraz nadania Honorowej Szpady Górniczej; a także przyjęcie w poczet członków wspierających SITPNiG Spółki Gaz-System SA. Zaprezentowano również nowy projekt odznaki Członek Honorowy SITPNiG.

Po rozpoczęciu posiedzenia członkowie Zarządu Głównego podziękowali Piotrowi Dziadzio, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza generalnego SITPNiG, za wspólną pracę i jego zaangażowanie w promowanie SITPNiG na arenie międzynarodowej, a także budowanie prestiżu i zmiany wizerunku Stowarzyszenia w kraju. Powodem rezygnacji było objęcie stanowiska Głównego Geologa Kraju w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. W związku z tym faktem zaistniała konieczność wyboru p.o. sekretarza generalnego, który przejąłby obowiązki do końca kadencji, czyli do października 2020 r. Przedstawione zostały dwie kandydatury, rekomendowane przez Prezesa SITPNiG. W wyniku dyskusji z udziałem mecenasa Dariusza Gradziego, na wniosek formalny zgłoszony przez wiceprezesa Waldemara Wójcika, zebrani zdecydowali o odłożeniu wyboru do następnego posiedzenia ZG. Spotkanie jest planowane w okresie najbliższych 2-3 tygodni. W tym samym terminie zostaną omówione i zatwierdzone zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG.

Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. oraz założenia do prowizorium budżetowego na rok 2020, które zostały przyjęte stosowna uchwałą.

Podjęto również uchwały w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej w roku 2020 (bez zmian); wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2020 (bez zmian); a także członków wspierających SITPNiG.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z projektem regulaminu OSIR wnieśli o ponowne przeanalizowanie niektórych jego zapisów.

Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznano 14 srebrnych, 6 złotych oraz 2 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów SITPNiG w Krakowie i Tarnowie, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie Odznak Honorowych: 3 srebrnych, 2 złotych i 1 diamentowej. Wniosek o przyznanie stopnia górniczego postanowiono skierować do poprawy do Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie.

Zarząd Główny stosowną uchwałą przyjął w poczet członków wspierających SITPNiG Spółkę OGP Gaz-System SA.


Foto archiwum SITPNiG

184 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page