top of page

XIV Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 14.10.2019 r.

14 października 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 18 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk i dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus,. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG – Piotr Woźniak. Głównymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu były: wybór sekretarza generalnego SITPNiG; przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG; regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnych SITPNiG; nadanie odznak honorowych SITPNiG; akceptacja wniosków o nadanie odznak honorowych NOT i stopnia górniczego.

Zarząd Główny na wniosek prezesa SITPNiG, jednogłośnie wybrał na funkcję sekretarza generalnego SITPNiG Kolegę Rafała Kudrewicza, który jest aktywnym członkiem stowarzyszenia od roku 2000. Od roku 2013 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału w Warszawie II, a w kadencji 2016-2020 funkcję prezesa tego Oddziału. Za pracę dla SITPNiG został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITPNiG.

Stosowną uchwałą Zarząd Główny zatwierdził przebieg oraz czas trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG, a także termin Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w roku 2020.

Po zapoznaniu się z projektem regulaminu pracy Komisji Kwalifikacyjnych SITPNiG członkowie Zarządu wnieśli o skierowanie go do Komisji ds. Aktów Prawnych i przeanalizowanie niektórych jego zapisów.

Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznano 14 srebrnych, 9 złotych oraz 2 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Ponadto Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie 3 złotych Odznak Honorowych FSNT NOT, zaakceptował również do dalszego procedowania wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie o nadanie stopnia górniczego.

200 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page