top of page

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 25 czerwca w sali Dworku Eureka przy ul. Prusa 64 w Czechowicach -Dziedzicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Czechowicach-Dziedzicach. Obrady odbywały się zazwyczaj na terenie Spółek Grupy LOTOS, ale z uwagi na konieczność zapewnienia obradującym bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa Zarząd Oddziału podjął decyzję o przeniesieniu obrad do odpowiedniego obiektu.

Program Obrad został przedstawiony w tradycyjnie przyjętym trybie informowania tj. na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.

W Oddziale Czechowice nie ma Kół i Klubów więc wszyscy członkowie Oddziału SITPNiG uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo głosu.

Gośćmi honorowymi byli Prezesi, dyrektorzy i kierownicy Oddziałów Spółek Grupy Lotos w Czechowicach.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Oddziału Mirosław Stec. Powitał obradujących i zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów i koleżanek, a także z uwagi na przypadającą 49 rocznicę tragicznego pożaru Rafinerii uczczono tych, którzy wówczas zginęli. W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, Prezes Stec zaproponował następujący skład osobowy Prezydium Walnego Zgromadzenia: Arkadiusz Kliber - przewodniczący, Tadeusz Bajorek - sekretarz, Bronisława Szkowron - członek. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrali w głosowaniu jawnym Prezydium w zaproponowanym składzie.

A. Kliber przedstawił zaprezentowany wcześniej program, regulamin i ordynację wyborczą obrad pod głosowanie, które zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie zostały powołane Komisje – Mandatowa i Wnioskowa. Składy Komisji zaakceptowano większością głosów.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Bolesław Zatłoka ogłosił, że uprawnionych do głosowania było 111 członków wg stanu na koniec 2019 r.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w II terminie. Przybyło 40 członków.

W imieniu ustępującego Zarządu, Prezes Mirosław Stec przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału. Wśród najważniejszych działań Zarządu w minionej kadencji było wspieranie prac Ośrodka Szkoleń w Czechowicach. Członkowie Oddziału SITPNiG uczestniczyli w prezentacjach związanych z nowoczesna aparaturą analityczną, pomiarową i kontrolną z zakresu wszystkich obszarów aktywności biznesowej w Czechowicach, brali także udział w konferencjach i kongresach organizowanych przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów SITPNiG.

Współpraca z macierzystym zakładem pracy-Grupą LOTOS polega na takim uczestniczeniu w procesie biznesowym, który nie zakłóca ładu korporacyjnego, a jednocześnie utrzymuje odrębne aktywności poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Uczestniczono w pracach zespołów koordynujących działanie Kierownictw Oddziałów Spółek z Czechowic w zakresie oceny dostawców usług, towarów i systemów informatycznych. Współorganizowane były spotkania okolicznościowe np. jubileusze pracy, zdobycie kwalifikacji, zakończenie studiów, pożegnanie odchodzących na emeryturę. Zarząd Oddziału brał udział w organizowanych corocznych spotkaniach integracyjnych pracowników spółek Grupy.

Mirosław Stec podkreślił życzliwą współpracę Zarządów Spółek z Czechowic, kierowników Oddziałów Spółek Grupy LOTOS w Czechowicach z Zarządem Oddziału SITPNiG.

Utrzymywana jest więź z młodzieżą szkół średnich i wyższych poprzez wycieczki techniczne w Spółkach i Oddziałach Spółek Grupy LOTOS , pokazy sprzętu laboratoryjnego, a także praktyki zawodowe. Podjęto współpracę z Gimnazjum Publicznym nr 3 im. I. Łukasiewicza w Czechowicach-Dz., które zostało objęte Programem Szkół Łukasiewiczowskich.

Dla członków zorganizowano kuligi (w Lipowej i w Huciskach), wycieczki do Albanii, do Szwajcarii ”Expresem Lodowcowym”, szlakiem polskiego renesansu(Sandomierz, Kazimierz, Puławy, Nałęczów, Lublin) i do Puszczy Białowieskiej. W celu lepszej komunikacji utrzymywana jest strona internetowa Oddziału. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Czechowicach przeprowadzono 46 kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, na których przeszkolono 1288 osób, 34 kursy w zakresie bhp, p. poż. i instalacji sanitarnych, na których przeszkolono 508 osób. Komisja Kwalifikacyjna przy Oddziale SITPNiG w Czechowicach przeegzaminowała 1288 osób, które uzyskały świadectwa kwalifikacyjne na stanowiska dozoru lub eksploatacji, 508 osób w zakresie bhp, p.poż. i instalacji sanitarnych.

Następnie Janina Zeman - Skarbnik Zarządu Oddziału, przedstawiła sprawozdanie finansowe za lata 2016-2020. W strukturze wydatków główne obciążenia stanowią dofinansowanie wycieczek i szkolenia. Zgromadzone środki przeznaczone są na działalność statutową Oddziału.

Sylwia Gezler-Filip - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji, które zakończyła wnioskiem o przyjęcie sprawozdania ZO i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Na zakończenie wystąpiła przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego - Bożena Janik-Kocyła informując zebranych, że w czasie minionej kadencji nie wpłynęła do Sądu żadna sprawa związana z zakresem działania Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprosił do dyskusji nad przedstawionymi materiałami i sprawozdaniami. Zaproponował głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwałę o udzieleniu absolutorium podjęto jednogłośnie.

Zgodnie z programem obrad Przewodniczący Arkadiusz Kliber przystąpił do wyborów. Ogłosił powołanie Komisji Skrutacyjnej i przedstawił kandydatów do 10 osobowego Zarząd Oddziału oraz po 3 osoby w Sądzie Koleżeńskim i Komisji Rewizyjnej. Do władz Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji SNT NOT delegowana ma być 1 osoba. Ze względu na ilość członków w Oddziale Czechowice na Walny Zjazd SITPNiG deleguje się 2 osoby, jedną z nich będzie wybrany Prezes Oddziału, a druga zostanie wyłoniona spośród członków Oddziału. Uchwałę podjęto większością głosów. Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów przedstawiła nowo wybrane składy osobowe.

W skład Zarządu Oddziału na nową kadencję weszli: Koba Mikołaj, Lesisz Ewa, Lesisz Marek, Machnik Renata, Markiel Zenon, Perłowski Sylwester, Pysz Artur, Stec Mirosław, Szendzielorz Marek, Zeman Janina.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Gezler-Filip Sylwia, Wilczyński Marek, Zatłoka Bolesław.

Do Sądu Koleżeńskiego weszli: Gawłowska Jadwiga, Kocyła- Janik Bożena, Łusińska Izabela.

Następnie przystąpiono do wyborów Prezesa Oddziału spośród nowo wybranych członków ZO. W głosowaniu tajnym na Prezesa Oddziału został wybrany Mirosław Stec. W kolejnych głosowaniach tajnych wybrano delegatów do TJO FSNT NOT i na XLII Walny Zjazd SITPNiG.

Delegatem do Terenowej Jedn. Organ. FSNT NOT został Wilczyński Marek, jego z-cą Szendzielorz Marek, natomiast delegatami na Walny Zjazd SITPNiG

zostali Stec Mirosław i Lesisz Marek.

Przewodniczący Zgromadzenia Członków Oddziału SITPNiG Arkadiusz Kliber przedstawił wyniki wyborów na nową kadencję 2016-2020 do władz Oddziału.


Dyskusja, która toczyła się w trakcie wyborów i w przerwie na posiłek obejmowała sprawy istotne dla stowarzyszenia, a zwłaszcza dla Oddziału.

Prezes LOTOS Biopaliwa-dyrektor Marek Lesisz zwrócił uwagę na potrzebę integracji środowiska a zwłaszcza popularyzowanie wśród nowych pracowników osiągnięć Ośrodka Szkolenia, prezentowanie tradycji i dbanie o przekaz historii naftowców z Czechowic przez nowy Zarząd. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że możemy być dumni, że w swoim gronie mamy tak doświadczonych i rzetelnych kolegów o wielkiej wiedzy i umiejętnościach i wysokiej kulturze bycia na co dzień. Zwracano uwagę na ciągłą potrzebę integracji oraz przekazywania pałeczki nowym pokoleniom i utrwalania tradycji dobrej pracy. Proces restrukturyzacji spowodował rozproszenie się członków Oddziału w struktury różnych Spółek, więc wszelkie pozazawodowe spotkania przyczyniają się do utrzymania lepszych kontaktów. Szczególnie dbać musimy o wysokie kwalifikacje Oddziału Szkoleń, bo dzięki temu możemy liczyć na zdobywanie środków do realizacji celów statutowych.


Komisja Wyborcza zebrane tematy przedstawiła w formie uchwały, którą przedstawił przewodniczący Komisji Wnioskowej Artur Pysz. Ponieważ uczestnicy nie wnieśli uwag do projektu, Przewodniczący Walnego poddał ją pod głosowanie jawne i została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie obrad Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom i gościom oraz członkom Komisji za udział, dyskusję, cenne uwagi, przekazał życzenia nowemu Zarządowi Oddziału i jego Prezesowi oraz Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.


Foto archiwum SITPNiG O/Czechowice-Dziedzice

253 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page