top of page

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 01.X.2020

1 października 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego (ZG) SITPNiG. Posiedzenie ZG zaplanowane na 16 marca br. w Warszawie nie odbyło się z powodu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID19. Uchwały mające zostać podjęte na tym posiedzeniu zostały przegłosowane elektronicznie. Obecne posiedzenie odbyło się on-line i wzięło w nim udział 16 członków Zarządu Głównego.

Pod nieobecność Prezesa SITPNiG, Pawła Stańczaka, który dołączył do zebranych później, spotkanie rozpoczęła wiceprezes, Bogusława Gutowska.

Podczas posiedzenia omówiono przebieg akcji sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach SITPNiG. Walne Zjazdy Delegatów Oddziałów zostały przeprowadzone w Gdańsku, Gorlicach, Krakowie, Krośnie, Łodzi i Tarnowie, a Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w Oddziałach w Czechowicach i Pile. W Oddziałach w Czechowicach, Krakowie i Łodzi na nową kadencję zostali ponownie wybrani dotychczasowi prezesi.

Ponieważ sytuacja w kraju związana z zagrożeniem wirusem COVID19 stale się pogarsza, ZG podjął decyzję o odwołaniu planowanego na październik br. Walnego Zjazdu Delegatów (WZD) SITPNiG. Stosowna uchwała określająca termin przeprowadzenia WZD w ciągu 60 dni od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii została skierowana do glosowania elektronicznego. Do głosowania elektronicznego została również skierowana uchwała dotycząca wysokości składki dla członków wspierających na rok 2021.

Ze względu na problemy organizacyjne i trudności z zapewnieniem odpowiedniej frekwencji na spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych Kół i Oddziałów SITPNiG a także na spotkaniach ZG i Zarządów Oddziałów, spowodowane epidemią koronawirusa, podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkolenia dla członków ZG dotyczącego przeprowadzania posiedzeń on-line, przy wykorzystaniu systemu VMS - Virtual Meeting System, opracowanego przez NOT Informatyka. System ten umożliwia przeprowadzanie głosowań zarówno jawnych jak i tajnych, a także przeprowadzenie wyborów. Jeśli członkowie ZG zaakceptują ten system to zostanie on zakupiony na potrzeby Stowarzyszenia.

Sekretarz generalny poinformował również zebranych, że realizując możliwości stworzone przez Tarczę 2.0 i 4.0 Biuro Zarządu Głównego (BZG), Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa a także Redakcja WNiG złożyły wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS. Ponadto BZG złożyło wniosek o przyznanie Stowarzyszeniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

76 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page