top of page

IV Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 23 marca 2022 r.

W dniu 23 marca 2022 r. odbyło się w trybie online IV posiedzenie Zarządu Głównego. W posiedzeniu wzięło udział 18 członków Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, Andrzej Gonet – przewodniczący Głównego sadu Koleżeńskiego, Jolanta Likus – dyrektor BZG, Katarzyna Matuszewska – dyrektorka OSiR, Ryszard Chylarecki – Redaktor naczelny Wiadomości Naftowych i Gazowniczych..

Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownica Biura Zarządu Głównego.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzeniu stosownymi uchwałami sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Głównego, organów doradczych i Oddziałów w roku 2021, a także budżetu SITPNiG na rok 2022.

Bieżącą działalność SITPNiG, w okresie między 29 grudnia 2021 r. a 23 marca 2022 r., przedstawił sekretarz generalny SITPNiG, Janusz Pudło. Obejmowała ona głównie działalność sprawozdawczą oraz działalność związaną z obowiązkami ustawowymi (zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zgłoszenie do KRS zmian po Walnym Zjeździe Delegatów), poświęcona była również przygotowaniom do XIII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Sekretarz generalny poinformował zebranych, że została podpisana umowa na organizację Kongresu z hotelem „Pałac Polanka”, gdzie odbędą się główne obrady. Zostały zakończone ustalenia z Muzeum w Bóbrce, gdzie odbędzie się sesja historyczna Kongresu. Rozesłano zaproszenia do głównych sponsorów Kongresu, firm branży naftowo gazowniczej, instytucji naukowych i osób, które mogą być zainteresowane tematyką Kongresu. Sekretarz generalny przedstawił również założenia i program planowanego po zakończeniu kongresu seminarium dla przedstawicieli Oddziałów.

Następnie głos zabrał Redaktor naczelny Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, który przedstawił trudną sytuację finansową redakcji i program naprawczy, przygotowany w porozumieniu z Radą Programową Czasopism SITPNiG. Zebrani przyjęli proponowane działania, podkreślając, że nie można pozwolić na zaprzestanie wydawania czasopisma, które jest wizytówką SITPNiG.

Ze sprawozdaniami dotyczącymi działalności merytorycznej SITPNiG zebrani mogli zapoznać się na naszej stronie internetowej. Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, uwzględniając uwarunkowania wynikające z sytuacji epidemiologicznej, Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność statutową SITPNiG w roku 2021. Następnie przedstawiła uchwałę GKR rekomendującą sprawozdania z działalności w roku 2021 do przyjęcia przez ZG. Zarząd Główny stosowną uchwałą zatwierdził sprawozdanie merytoryczne za rok 2021, zatwierdził również budżet SITPNiG na 2022 r., przedstawiony przez skarbnika Stowarzyszenia, Krzysztofa Knapa, zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansowo – Budżetową.

Na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznano 21 srebrnych, 7 złotych oraz 3 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG.

122 wyświetlenia0 komentarzy

Commentaires


bottom of page