top of page

Relacja z 14. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników – Konferencji Geotechnology and Energy

W dniach 22-24 maja 2024 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się obrady 14.Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników oraz Konferencji Geotechnology and Energy AGH.

Temat przewodni Wydarzenia „Odpowiedzialna transformacja energetyczna” nawiązywał do obecnej strategii przemysłu naftowego i gazowniczego wpisującej się w zapewnienie zrównoważonego ekologicznie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ze względu na zbieżność tematyki planowanego Kongresu z mającą się odbyć tradycyjną już Konferencją Geotechnology and Energy organizowaną przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego (SITPNiG) oraz władze Wydziału postanowiły połączyć oba te wydarzenia.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęła Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna.

W Kongresie wzięło udział około 190 osób reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłu naftowego i gazowniczego, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze.Inauguracja Wydarzenia odbyła się 22 maja 2024 roku w dostojnym, historycznym wnętrzu Auli Akademii Górniczo-Hutniczej. Sala była wypełniona uczestnikami i zaproszonymi gośćmi, co podkreślało wagę i prestiż tego wydarzenia. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak, który powitał wszystkich zebranych uczestników oraz szanownych gości i przedstawicieli partnerów, wyrażając nadzieję na owocne obrady. W imieniu organizatorów XIV Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników dr hab. inż. Jan Lubaś prof. INiG-PIB złożył serdeczne podziękowania władzom Alma Mater za udostępnienie jej obiektów podkreślając, że trudno sobie wyobrazić bardziej godne miejsce dla tego ważnego Wydarzenia wpisującego się w długoletnią tradycję Polskich Kongresów Naftowych sięgających jeszcze czasów Łukasiewicza.

Głos zabrał ponownie prof. dr. hab. inż. Mariusz Łaciak, który jako gospodarz powitał przedstawicieli jednostek przemysłowych i naukowych, byli to: Wiesław Prugar – członek Zarządu ds. Upstream ORLEN SA, Robert Czekaj – dyrektor Oddziału Centralnego PGNiG w Warszawie ORLEN SA, Krzysztof Potera – dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie ORLEN SA, Jarosław Polit – dyrektor Geologii, OGiE PGNiG w Warszawie ORLEN SA, Sławomir Hinc – prezes GAZ-SYSTEM SA, Agnieszka Głośniewska – dyrektor GAZ-SYSTEM SA, Beata Wittmann – Gas Storage Poland sp. z o.o., Grzegorz Strzelczyk – prezes Lotos Petrobaltic SA Grupa Orlen, Zbigniew Leniowski – prezes PGNiG Technologie SA, Oliwer Koszowski – wiceprezes PGNiG Technologie SA, Marian Żołyniak – członek zarządu PSG Sp. z o.o., Jacek Stepek – członek zarządu Exalo Drilling SA, Marek Hanus – dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku ORLEN SA, Jerzy Trela – wiceprezes Geofizyka Toruń SA, Wiesław Lizończyk – prezes Archon Sp. z o.o., Janusz Dańda – członek zarządu UOS Drilling SA, Michał Sokołowski – z-ca dyrektora w Departamencie Geologii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ryszard Grochowski – członek Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, Krzysztof Sowiżdżał – z-ca dyrektora Instytut Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, Piotr Dziadzio – INiG – PIB, Andrzej Osiadacz – prof. z Politechniki Warszawskiej, Maciej Chaczykowski – prof. z Politechniki Warszawskiej, Yevstakhi Kryzhanivsky - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine.Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i w jednej osobie. Podkreślił, iż włączenie w proces transformacji organizacji technicznych może wpłynąć pozytywnie na jakość promocji działań przemysłu i nauki w tym zakresie oraz podniesie poziom zaufania społecznego do tych przemian. Dzisiejsze wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają interdyscyplinarnego udziału wielu wykwalifikowanych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych z ośrodków naukowych i organizacji technicznych. Ośrodki naukowe oraz stowarzyszenia techniczne powinny stać się krajowym globalnym forum ułatwiającym otwarty dialog społeczny o konieczności transformacji sektora paliwowo-energetycznego oraz o społecznych skutkach tego procesu. Podkreślił konieczność generowania pozytywnych informacji na temat branży i jej wkładu w zrównoważony globalny rozwój gospodarki światowej.

Pozdrowienia dla uczestników i organizatorów wydarzenia przekazał przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Pan Ryszard Grochowski, członek Zarządu Krakowskiej Rady FSN NOT.

Pierwszy referat inauguracyjny pt.: „Zadania i rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska we wspieraniu procesów dekarbonizacji gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski” w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawił dyrektor departamentu, Michał Sokołowski. Jego wystąpienie wywołało wiele zainteresowania i stało się doskonałym wprowadzeniem do dalszych dyskusji.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny na temat „Spowolnienie globalizacji i zmiany tempa transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji”, który poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy z AGH. W panelu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, w tym prezes Zarządu GAZ-SYSTEM SA Sławomir Hinc i dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie ORLEN SA Krzysztof Potera oraz świata nauki reprezentowani przez prof. dr hab. inż. Stanisława Tokarskiego z AGH i dr inż. Krzysztofa Sowiżdżała z INIG-PIB. Dyskusja była bardzo żywa, a różnorodność perspektyw pozwoliła na głębokie zrozumienie omawianych zagadnień.

Przysłuchując się dyskusji nasuwał się wniosek, że sektor branży „Oil and Gas” ma do odegrania kluczową rolę w transformacji energetycznej, zwłaszcza w kontekście zapewnienia dostaw energii i uzupełnienia miksu energetycznego w połączeniu ze źródłami odnawialnymi, tzw. OZE. Wydobycie surowców takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa oraz ich wykorzystanie nadal będą kontynuowane, również po roku 2050, jednakże zmieni się struktura ich wykorzystania. Założenia przewidują kluczową rolę gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje rola sektora wiertniczego w pozyskaniu energii ze źródeł geotermalnych a także w geologicznej sekwestracji CO2.

Po przerwie wróciliśmy z dalszą merytoryczną częścią naszego wydarzenia. Sesję referatów plenarnych prowadził prof. Mariusz Łaciak. W ramach tej części szczególną uwagę przyciągnęły referaty wprowadzające do mających się odbyć w dniu następnym sesji Energii odnawialnej i sesji Gazowniczej. Dr Piotr Dziadzio z Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił temat „Wykorzystanie potencjału energii geotermalnej w Polsce”, natomiast prof. Stanisław Nagy z AGH omówił „Rolę gazownictwa w procesie transformacji energetycznej”.

Referat wprowadzający do Sesji Młodych Profesjonalistów „Transformacja energetyczna – perspektywy, wyzwania i nowe oczekiwania Young Professionals”, wygłosił Piotr Kiebzak przedstawiciel Polskiego Komitetu Młodych Profesjonalistów Światowej Rady Naftowej. Jego wystąpienie dobitnie pokazało, że młode pokolenie jest gotowe do aktywnego udziału w procesie transformacji energetycznej.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, uczestnicy mieli okazję spotkać się w krużgankach AGH na wieczorze powitalnym, w przyjacielskiej i pełnej życzliwości atmosferze. Był to doskonały moment na integrację, wymianę doświadczeń zawodowych i nawiązanie nowych kontaktów.

23 maja 2024 roku to kolejny dzień Kongresu, który rozpoczęliśmy w budynku Wydziału WNiG w trzech salach, w których równolegle przebiegały sesje tematyczne: Geologii i geosekwestracji, Energii odnawialnej oraz sesja Gazownicza.Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły gorące dyskusje, a uczestnicy przemieszczali się pomiędzy salami, wybierając najbardziej odpowiadające im referaty. Łącznie przedstawiono 41 tematycznych prezentacji z tego 15 podczas sesji Geologii i geoskwestracji, 16 na sesji Energii odnawialnej oraz 10 w sesji Gazowniczej. Ponadto przedstawiono 14 posterów. Poruszono szereg zagadnień dotyczących:

·         polityki państwa w zakresie dekarbonizacji,

·         występowania w Polsce pierwiastków krytycznych i wodoru ziemnego,

·         geosekwestracji, magazynowania wodoru w kawernach solnych i jego transportu,

·         geotermii, biometanu i biogazu,

·         pozyskiwania wodoru z wody morskiej i strategii bezpieczeństwa w technologiach wodorowych,

·         obrazowania satelitarnego w gazownictwie

·         emisji metanu i transportu CO2.

24 maja 2024 roku, ostatni dzień 14. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników - Konferencji Geotechnology and Energy AGH, był dniem pełnym inspiracji i innowacji, dedykowanym Sesji Młodych Profesjonalistów.

Tego dnia młodzi eksperci z różnych dziedzin mieli okazję podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami na przyszłość energetyki. Sesja Młodych Profesjonalistów przyciągnęła licznych uczestników, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji młodych naukowców i praktyków. Sesja zakończyła się owocnymi dyskusjami i wymianą doświadczeń. Więcej na temat tej sesji dowiemy się z osobnej relacji.


Organizatorzy 14. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników – Konferencji Geotechnology and Energy AGH serdecznie dziękują wszystkim Partnerom wydarzenia: Diamentowemu Partnerowi – PGNiG Grupa ORLEN, Złotym Partnerom – GAZ-SYSTEM SA i GAS STORAGE POLAND Sp. z o.o. oraz Partnerowi – LOTOS Pertobaltic SA Grupa ORLEN, a także PGNiG Technologie SA oraz wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Dziękujemy również komitetom – organizacyjnemu, programowemu i wykonawczemu Wydarzenia za ogromny wkład pracy przed i w trakcie obrad.


Więcej zdjęć z wydarzenia dostępnych jest na stronie Wydarzenia: https://www.sitpnig.pl/14-pknig


Foto archiwum SITPNiG: Dominika Bernaś, Konrad Korona


91 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page