top of page

Sesja Young Professionals podczas XIV Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników

 

 

Polski Komitet WPC Energy Young Professionals mocno zaznaczył swoją obecność na zorganizowanym w Krakowie XIV Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników.

Podczas środowej sesji plenarnej Piotr Kiebzak wygłosił referat pt.: Transformacja energetyczna – perspektywy, wyzwania i nowe oczekiwania Young Professionals”. Prezentacja przybliżyła uczestnikom wydarzenia spojrzenie młodych profesjonalistów na zagadnienie transformacji energetycznej branży oil & gas oraz perspektywy ich rozwoju i zatrudnienia w przemyśle.

Dane wsadowe do referatu były syntezą wniosków z analizy cyklicznych raportów WPC Energy skupiających się na badaniu opinii oraz przebiegu kariery zawodowej Young Professionals (YP), jak również podsumowaniem z uczestnictwa w dwóch międzynarodowych kongresach: 24. World Petroleum Congress w Calgary, Kanada (2023) oraz NEXT GEN'ERGY CONGRESS w Paryżu (2024).

Główne wnioski prezentują się następująco:

  1. W ostatnich latach obserwowany jest spadek zainteresowania pracą w branży naftowo-gazowniczej wśród młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki rozwoju, czy też rozpoczynających swoją karierę zawodową. Jako przyczynę takiej sytuacji wskazywane jest przede wszystkim negatywne postrzeganie sektora w kontekście jego szkodliwego wpływu na środowisko, czy też przemysłu „w okresie przejściowym” / niepewnym w odniesieniu do przyszłości, który niekoniecznie zapewni długoterminowe zatrudnienie. Warto tutaj zaznaczyć, że opinie te są zróżnicowane ze względu na kraj pochodzenia respondentów, a mianowicie ankietowani z Europy czy Ameryki Północnej wykazywali bardziej krytyczne stanowiska, niż Young Professionals z pozostałych regionów świata.

  2. Generacje młodych specjalistów z pokoleń Y (Millenials) oraz Z (Gen Z) prezentują nowe podejście do wyboru pracy, kierując się innymi kryteriami niż ich poprzednicy, tj.: zwracają uwagę na wartości, jakimi kierują się pracodawcy. Przykładowo bardzo istotne jest dla nich: zaangażowanie firm w transformację energetyczną/CSR, dynamiczny rozwój osobisty i zawodowy (awanse średnio co 4/5 lat). Ponadto, niezmiernie ważną rolę odgrywa tzw. work-life balance, elastyczność pracodawcy w podejściu do formy świadczenia pracy, możliwość pracy hybrydowej (częściowo zdalnej), itp. Z powyższych względów firmy naftowe nie są już tak oczywistym, pierwszym wyborem w zestawieniu z innymi, globalnymi i nowoczesnymi korporacjami z pozostałych obszarów biznesowych.

  3. Jak pokazują badania – znaczny odsetek młodych profesjonalistów (ok. 90% ankietowanych) wyraża silne przekonanie o konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz wykazuje bardzo dużą chęć zaangażowania się w ten proces. Warto zaznaczyć, że pomimo wysokiego poparcia dla ww. działań, YP prezentują pragmatyzm względem możliwości osiągnięcia założonych celów klimatycznych (aż ~70% respondentów nie wierzy, że firmy energetyczne osiągną neutralność klimatyczną do 2050 roku). W ich opinii konieczne (a zarazem oczekiwane) jest stworzenie jasnych wytycznych oraz realnych strategii dla poszczególnych firm z sektora – dzięki temu przedsiębiorstwa zmieniające swój wizerunek miałyby zachęcić YP do podjęcia pracy.

  4. Wyniki ankiet wskazują także, że firmy powinny podjąć stosowne działania zmierzające do zachęcenia młodych profesjonalistów do podjęcia – oraz długoterminowego kontynuowania – kariery w sektorze oil & gas, tj. m.in.:

  • zaangażować się w większą ilość programów stażowych i współpracy z uniwersytetami,

  • oferować jasną ścieżkę długofalowego, dynamicznego rozwoju,

  • uwzględniać w swej strategii wartości CSR oraz prezentować realne zaangażowanie w proces transformacji energetycznej,

  • dokonać modyfikacji formy pracy, tj. wykazywać większą elastyczność: oferować pracę hybrydową, kłaść nacisk na work-life balance,

  • zaangażować się w skuteczną i obiektywną promocję swojej działalności.

Reasumując, przedsiębiorstwa branżowe wspólnie z organizacjami technicznymi powinny oferować możliwości rozwoju zawodowego oraz aktywnie angażować młodych w procesy decyzyjne i wykonawcze. Dodatkowo niezmiernie istotne jest wprowadzenie współpracy międzypokoleniowej, która pozwoli na płynne przekazywanie wiedzy i doświadczeń, a także może przyczynić się do powstania nowych projektów i przedsięwzięć, które są niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie energetyki.

 


Trzeciego, ostatniego dnia kongresu Polski Komitet WPC Energy Young Professionals zorganizował w ramach Sesji Młodych panel dyskusyjny dotyczący zagadnień ważnych dla młodych profesjonalistów. Jego tematem przewodnim była „Transformacja energetyczna – oczekiwania vs rzeczywistość. Rola Młodych Profesjonalistów”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dr inż. Łukasz Klimkowski, Jakub Ślęk i Maciej Bukowski. Dyskusję moderował Patryk Bijak, przedstawiciel Polskiego Komitetu WPC Energy Young Professionals. Dzięki tak zróżnicowanemu gronu ekspertów, tj. przedstawicieli biznesu z branży energetycznej, świata nauki oraz instytucji finansowych, dyskusja pokryła wiele płaszczyzn i była niezmiernie interesująca dla słuchaczy.

Pierwszym pytaniem z jakim zmierzyli się paneliści była kwestia realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wszyscy wyrazili jednogłośną opinię w odniesieniu do wyzwań związanych z jego osiągnięciem na czas – podkreślali niewystarczające działania ze strony wszystkich graczy zaangażowanych w ten problem oraz brak istniejących technologii, które już teraz mogłyby na dużą skalę zastąpić w miksie energetycznym paliwa kopalne.

Zdaniem ekspertów, młodzi profesjonaliści i studenci wkrótce wkraczający na ścieżkę kariery w branży energetycznej powinni rozwijać szeroki wachlarz umiejętności, skupiając się na zainteresowaniu tematem i zgłębianiu go we własnym zakresie. Powyższe wpłynie pozytywnie na zdolność adaptacji na rynku pracy. Tzw. przemysł z pewnością będzie w dalszym ciągu potrzebował inżynierów posiadających wiedzę z zakresu wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji złóż. Jest ona niezbędna w procesie transformacji energetycznej, przy realizacji dalszych przedsięwzięć, przykładowo w obszarze składowania dwutlenku węgla czy pozyskiwania energii geotermalnej.

Gorąca dyskusja rozgorzała przy omawianiu obecnych regulacji prawnych i środowiskowych oraz działań jakie powinny zostać podjęte przez największe firmy sektora energetycznego. Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni w kwestii konieczności zwiększenia konkurencyjności Europy względem innych wielkich graczy: USA i Chin.

Przedmiotowy panel dyskusyjny został przyjęty przez słuchaczy z dużym entuzjazmem i wywołał dalsze rozmowy w kuluarach kongresu. Wydarzenie przybliżyło młodym profesjonalistom rzeczywistość transformacji energetycznej oraz zainspirowało ich do aktywnego udziału w tworzeniu zrównoważonej przyszłości. Było także wyjątkową okazją do nauki od ekspertów i zdobycia cennych perspektyw, które mogą pomóc w kształtowaniu kariery i wpływać na globalne zmiany.

8 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page