top of page

Sympozjum SITPNiG w Rudawce Rymanowskiej, 4 czerwca 2022 r.

XIII Polski Kongres Naftowców i Gazowników Proklimatyczne Transformacje”, który odbył się w Bóbrce 2-3 czerwca 2022 roku, był dobrą okazją ku temu, aby powrócić do tradycji cyklicznych stowarzyszeniowych Seminariów, których gospodarzami były Zarządy poszczególnych Oddziałów.

Po ponad 8 latach, 4 czerwca 2022 r., w Rudawce Rymanowskiej znów spotkali się przewodniczący Kół, prezesi Oddziałów, członkowie Zarządu Głównego a także pracownicy Biura Zarządu Głównego, przedstawiając swoją działalność, wymieniając poglądy o problemach, z którymi spotykają się na co dzień w działalności stowarzyszeniowej.

Program jednodniowego spotkania obejmował

  • Prezentacje działalności ZG i Oddziałów

  • Spacer przełomem Wisłoka – „Ściana Olzy” największe w Europie odsłonięcie łupków menilitowych oraz Ścieżką pamięci Jana Pawła II.

·

Spotkanie integracyjne przy grillu.

W spotkaniu wzięło udział 47 osób z 12 Oddziałów SITPNiG, wiceprezesi SITPNiG Jan Lubaś i Jan Artymiuk oraz dyrektorka Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa (OSiR) Katarzyna Matuszewska. Gospodarzem Sympozjum był Oddział SITPNiG w Krośnie. Obrady otworzył sekretarz generalny SITPNiG, Janusz Pudło, który witając zebranych podkreślił wyjątkowe znaczenie spotkania po tak długiej przerwie, jako powrotu do wieloletniej tradycji tego typu Seminariów i wspólnego rozwiązywania problemów na drodze dyskusji. Nawiązując do zakończonego XIII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników „Proklimatyczne Transformacje”, przedstawił wyzwania jakie stoją przed Stowarzyszeniem w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną oraz restrukturyzacją branży naftowej. Następnie przekazał prowadzenie Seminarium kol. Albinowi Wojnarowi, członkowi Zarządu Głównego SITPNiG, który krótkim komentarzem wystąpienia Sekretarza generalnego zaprosił przedstawicieli poszczególnych Oddziałów do prezentacji.

Przedstawiciele Oddziałów omówili ich działalność w czasie pandemii i problemy, z którymi spotykają się w codziennej działalności. Doświadczenia wszystkich są bardzo podobne - czas izolacji i brak bezpośrednich kontaktów spowodowały stagnację, utratę motywacji i chęci do działania. Nawet gdy ograniczenia zostały zniesione trudno jest zachęcić członków do spotkań i podjęcia pracy na rzecz Kół i Oddziału.

Kol. Janina Dziędziel-Gostek z Oddziału w Tarnowie poruszyła sprawę organizacji wspólnych wyjazdów i wydarzeń. W obecnej sytuacji, gdy trudno jest zebrać odpowiednią liczbę osób aby zorganizować jakieś wydarzenie, można połączyć siły i zaprosić członków innych Oddziałów, ustalając zasady dofinansowania. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem zebranych.

W przerwie między obradami uczestnicy udali się na spacer pod Ścianę Olzy, wychodnię fliszu karpackiego w przełomowym odcinku Wisłoka. Odsłonięcie jest największą w polskich Karpatach odkrywką łupków menilitowych – odmiany opalu, której zawdzięczamy złoża ropy naftowej. Ściana wznosi się na blisko 40 metrów, tworząc tym samym imponujące urwisko nad skalistym korytem Wisłoka odsłaniające skutki nasuwania się skalnych płaszczowin karpackich.

W drugiej części spotkania zebrani dyskutowali na temat dalszej działalności redakcji Wiadomości Naftowych i Gazowniczych (WNiG), składek członkowskich, bazy członków, strony internetowej i naszej obecności w mediach społecznościowych. Redaktor naczelny Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, kol. Ryszard Chylarecki przedstawił sytuację finansową redakcji i rozpoczął dyskusję nt. metod jej poprawy oraz kształtu czasopisma. Czy ma być to czasopismo ściśle naukowo-techniczne, czy też stowarzyszeniowe, w którym zamieszczane są również artykuły popularnonaukowe i wiadomości z działalności Oddziałów. Jeśli zdecydujemy się na formę naukowo-techniczną będzie można starać się o punktację, lecz wówczas czasopismo nie może być połączone z Biuletynem Informacyjnym SITPNiG. Będzie to korzystne dla autorów, ale może okazać się, że stracimy odbiorców, którzy nie będą zainteresowani fachowymi publikacjami. Poruszano również sprawę dystrybucji czasopisma drogą elektroniczną. Stwierdzono, że należy dążyć do elektronicznej dystrybucji pisma rezygnując z jego druku dla członków Stowarzyszenia, umożliwiając jednocześnie dostęp elektroniczny do pisma wszystkim członkom Stowarzyszenia. Przeznaczenie 1. złotego ze składki każdego członka na rzecz wydawnictwa WNiG stworzy podstawy finansowe utrzymania pisma pokrywając ok 60% kosztów (reszta przychodów to sprzedaż i reklamy). Należy natomiast utrzymać druk dla prenumeratorów, dla Oddziałów i Zarządu Głównego w celach archiwalnych. Sekretarz generalny stwierdził, że z dotychczasowych obserwacji wynika iż 20-30 % drukowanego nakładu pisma jest marnowane i trafia do kosza. Zebrani dyskutowali również nad sposobami zwiększenia grona czytelników. Proponowano modyfikację profilu pisma w stronę monitorowania zmian i tendencji w energetyce, kol Kazimierz Macnar z Oddziału w Krośnie zaproponował utworzenie domeny dla WNiG, co może przyciągnąć młodych czytelników spośród pracowników sektora energetycznego.

Kolejną omawianą sprawą była ściągalność składek członkowskich. Jest to problem, z którym Oddziały borykają się od wielu, wielu lat. Obecnie dodatkową komplikacją jest decyzja PSG, która od czerwca br. zaprzestała odprowadzania stowarzyszeniowych składek członkowskich z wynagrodzeń osobom, które będąc pracownikami spółki są również członkami SITPNiG. Działy osobowe spółki nie udostępniły Oddziałom list osób, za które odprowadzane były składki, są więc trudności z ich identyfikacją. Ponieważ śladem PSG mogą pójść inne firmy i wszyscy członkowie będą zmuszeni do indywidualnego opłacania składek, już teraz wszyscy powinni być powiadomieni o numerze konta, na które należy wpłacać składki oraz sposobie, np. poprzez stałe zlecenie miesięczne lub kwartalne. Konieczna jest również rzetelna weryfikacja ilości osób należących do SITPNiG i stworzenie aktualnej bazy członków. W dyskusji okazało się, że niektóre Oddziały podjęły już działania w tej sprawie, przekazując swoim członkom numery kont do wpłat składek.

Wiceprezes SITPNiG Jan Artymiuk wspólnie z dyrektorką OSiR Katarzyną Matuszewską omówili problem funkcjonowania zespołu rzeczoznawców stwierdzając, iż niezbędna będzie weryfikacja i aktualizacja bazy rzeczoznawców SITPNiG i prosząc Prezesów Oddziałów o zaangażowanie się w ten temat.

Wnioski ze spotkania:

1. Uporządkowanie Oddziałowych baz danych dotyczących członków, wykreślenie z nich osób, które nie są już członkami Stowarzyszenia, rzetelna weryfikacja osób pod względem opłacania składek i kontrola wpływu składek. Działania te powinny być podjęte na poziomie Kół pod nadzorem Zarządów Oddziałów.

2. Przygotowanie przez Zarząd Główny kampanii informacyjnej dla członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany sposobu odprowadzania składek członkowskich oraz wypracowanie skutecznej metody ściągania składek od członków indywidualnych.

3. Dostarczenie do Redakcji WNiG i Biura Zarządu Głównego aktualnej bazy adresów mailowych aktywnych członków SITPNiG, na które będzie przesyłana wersja elektroniczna WNiG.

4. Dalsze unowocześnienie i ożywienie strony internetowej Stowarzyszenia, uaktywnienie internetowych stron oddziałowych, częstsze zamieszczanie w mediach społecznościowych informacji o artykułach mających się ukazać w WNiG i planowanych wydarzeniach.

5. Utworzenie domeny dla WNiG.

6. Współpraca Oddziałów przy organizacji wyjazdów i spotkań – wcześniejsze ogłoszenie na stronie internetowej SITPNiG o organizacji imprezy i możliwości zgłaszania się osób z innych Oddziałów. Zarząd Główny opracuje zasady dofinansowania udziału członków innego Oddziału w spotkaniach i imprezach.

7. Przygotowanie umowy o współpracy SITPNiG z firmami, która regulowałaby zasady wspólnego działania.

8. Aktualizacja bazy rzeczoznawców SITPNiG.


Foto archiwum SITPNiG - K. Korona

423 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page