top of page

VIII Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 12 października 2023 r.


W dniu 12 października 2023 r. w Krakowie odbyło się w trybie hybrydowym VIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu oprócz członków Zarządu wzięli również udział zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, Jolanta Likus – dyrektorka BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG, Stanisław Szafran – Przewodniczący Rady Seniorów. Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś z Biura Zarządu Głównego SITPNiG.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności Stowarzyszenia, zatwierdzeniu stosownymi uchwałami: założeń do prowizorium budżetowego SITPNiG na 2024 rok, wysokości składek członków wspierających w roku 2024, wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję Pomocy Koleżeńskiej, a także nadania odznak honorowych SITPNiG zasłużonym członkom stowarzyszenia i wystąpienie o nadanie odznak honorowych do NOT.

VIII Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 12 października 2023 r.

Przedmiotem obrad były również organizacja XIV Kongresu Naftowców i Gazowników oraz przeprowadzenie kampanii wyborczej i zwołanie XLIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2024 r.

Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia między poprzednim posiedzeniem w dniu 16 marca 2023 r., a obecnym przedstawił kol. Janusz Pudło, Sekretarz generalny SITPNiG. Poinformował zebranych, że otrzymaliśmy dotację z Fundacji Orlen, która zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń w 2023 r.: Forum Młodzieży; III Konferencji Historycznej oraz Spotkań Seniorów w Oddziałach SITPNiG. Podjęte zostały działania zmierzające do przygotowania XIV Kongresu Naftowców i Gazowników – przygotowanie harmonogramu kongresu; zebranie ofert dotyczących jego organizacji; spotkania i rozmowy z Biurem Organizacji Kongresów Jordan i przedstawicielami Orlen SA; przygotowanie wniosku sponsoringowego do Orlen SA; przygotowanie pism z zaproszeniem do udziału i sponsoringu do firm branżowych. Na wniosek Prezesa SITPNiG członkowie Zarządu stosowną uchwałą zatwierdzili organizację kongresu wspólnie z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie projektu założeń do prowizorium budżetowego stowarzyszenia na rok 2024, który przedstawił K. Knap – Skarbnik SITPNiG. Założenia zostały zarekomendowane przez Komisję Finansowo-Budżetową do przyjęcia przez Zarząd Główny. Przy omawianiu projektu skarbnik zaproponował wprowadzenie zmiany dotyczącej podziału składki członków wspierających pozyskiwanych przez Oddziały. Zmiana została zaakceptowana przez zebranych i po jej wprowadzeniu Zarząd jednogłośnie przyjął stosowną uchwałą założenia do prowizorium budżetowego na rok 2024.

Członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili również przebieg kampanii wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG oraz termin i miejsce XLIII Walnego Zjazdu Delegatów (14-15.11.2024 r. w Krakowie)

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały dotyczące członków wspierających: wysokości składki członków wspierających, skreślenia z listy członkowskiej Spółki Orlen Południe SA na skutek złożonej na piśmie rezygnacji z członkostwa; a także wysokości zapomogi przyznawanej przez Główną Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG w roku 2024.

Na wnioski Zarządu Oddziału w Gdańsku, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG członkom Oddziału oraz akceptujące wystąpienie do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie Odznak Honorowych NOT. Przyznano 6 srebrnych i 16 złotych Odznak Honorowych SITPNiG, i zaakceptowano wystąpienie do FSNT NOT o przyznanie 4. złotych i 5. srebrnych Odznak Honorowych NOT.

W punkcie „Sprawy wniesione i wolne wnioski” omówiono propozycję FSNT NOT zwiększenia składki członkowskiej wnoszonej do Federacji przez zrzeszone stowarzyszenia. Sama propozycja podniesienia składki przyjęta została ze zrozumieniem, natomiast jej skala nie uzyskała akceptacji. Proponowana wysokość dwukrotnie przewyższałaby płaconą obecnie przez nas składkę. Zdecydowano o przedstawieniu na piśmie naszego stanowiska Radzie Krajowej Federacji: podniesienie składki w części stałej do kwoty 1500 zł i w części ruchomej do 0,48 zł.

Na tym zakończono VIII posiedzenie Zarządu Głównego.


Foto archiwum SITPNiG

126 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page