top of page

XIX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 29.03.2021

29 marca 2021 r. odbyło się on-line XIX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes SITPNiG Paweł Stańczak, uczestniczyło 18 członków Zarządu Głównego SITPNiG oraz przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Marzena Majdzik, Jolanta Likus - dyrektorka Biura Zarządu Głównego i główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na posiedzeniu były: sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej SITPNiG w roku 2020, zatwierdzenie budżetu na rok 2021 oraz odznak honorowych SITPNiG i NOT.

Sekretarz generalny Rafał Kudrewicz przedstawił informację o działalności Stowarzyszenia w okresie od 22 grudnia 2020 r. do 29 marca 2021. Poinformował zebranych, że trwają prace nad wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pracownicy zostali poinformowani o celu utworzenia PPK, korzyściach wynikających z przystąpienia do PPK, a także o zasadach przystąpienia i rezygnacji. Pracownicy SITPNiG wybrali spośród siebie trzy osoby wchodzące w skład komisji ds. wyboru instytucji zarządzającej PPK. W skład komisji wszedł również przedstawiciel pracodawcy – sekretarz generalny SITPNIG. Komisja przygotowała zapytanie ofertowe, które zostanie przesłane do instytucji powołanych do zarządzania PPK, w celu wyboru instytucji, która będzie obsługiwała PPK w naszym Stowarzyszeniu.

Następnie sekretarz generalny przedstawił działalność merytoryczną stowarzyszenia w roku 2020, natomiast działalność finansową w tymże roku zaprezentował Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG. Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Marzena Majdzik przedstawiła uchwałę GKR rekomendującą sprawozdania z działalności w roku 2020 do przyjęcia przez ZG. Zarząd Główny stosowną uchwałą zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020. Zarząd Główny zatwierdził również budżet SITPNiG na 2021 r., zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansowo – Budżetową.

Na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITPNiG oraz NOT. Przyznano 22 srebrne, 19 złotych oraz 1 diamentową Odznakę Honorową SITPNiG. Na wnioski Zarządów Oddziałów SITPNiG w Gdańsku i Poznaniu, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie 3 srebrnych Odznak Honorowych FSNT NOT.

174 wyświetlenia0 komentarzy

Kommentare


bottom of page