top of page

XX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

28 października 2021 r. odbyło się on-line XX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes SITPNiG Paweł Stańczak, uczestniczyło 16 członków Zarządu Głównego SITPNiG oraz przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Marzena Majdzik, Jolanta Likus - dyrektorka Biura Zarządu Głównego i główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Moderatorem spotkania była Dominika Bernaś.

Główne zagadnienia omawiane na posiedzeniu związane były z XLII Walnym Zjazdem Delegatów SITPNiG, a także bieżącą działalnością SITPNiG.

Sekretarz generalny, Rafał Kudrewicz, przedstawił informację o działalności Stowarzyszenia w okresie od 29 marca 2021 do 28.10.2021 r. Poinformował zebranych, że zostały wdrożone Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), a jako instytucję zarządzającą wybrano Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PKO SA, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, i z którym została podpisana umowa o zarządzanie. Do dziś żaden z pracowników nie przystąpił do PPK. Do Polskiego Funduszu Rozwoju został przesłany wniosek o rozliczenie subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej PFT 1.0. Oczekujemy na wydanie decyzji o rozliczeniu przez PFR. Główna Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie finansowe SITPNiG za rok 2020, które zostało złożone w KRS i zapisane w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

W Oddziałach SITPNiG w Zielonej Górze, Sanoku, Warszawie I, Warszawie II, Katowicach i Poznaniu odbyły się Walne Zjazdy Delegatów, na których wybrano władze na kadencję 2021-2024.

Skarbnik SITPNiG, Krzysztof Knap, przedstawił założenia do przygotowania prowizorium budżetowego na rok 2022, które zostały uściślone w trakcie dyskusji i przyjęte uchwałą. Podjęto również uchwały w sprawie wysokości zapomogi udzielanej przez Kasę Pomocy Koleżeńskiej i wysokości składki członka wspierającego na rok 2022.

Członkowie Zarządu Głównego stosownymi uchwałami zatwierdzili termin i miejsce XLII Walnego Zjazdu Delegatów (3-4.XII.2021 r. w Krakowie), zaakceptowali i zatwierdzili do przedłożenia WZD projekty: Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej, porządku obrad XLII WZD, sprawozdanie z realizacji uchwały XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów, sprawozdanie z działalności SITPNiG w kadencji 2016-2021 oraz projekt zmian statutu SITPNiG.

Na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITPNiG oraz NOT. Przyznano 5 srebrnych, 10 złotych oraz 3 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Na wnioski Zarządów Oddziałów SITPNiG w Gdańsku i Gorlicach, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie jednej złotej i dwu srebrnych Odznak Honorowych FSNT NOT.


194 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page