top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz Zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest Sąd Koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 17 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Budynek NOT, ul. Rajska 6 pok 318, 80-850 Gdańsk

gdansk@sitpnig.pl 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Stanisław Łętowski

Jarosław Turowski

Aneta Kubala

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Ewa Gosk

Ewa Skorupska

Tadeusz Wróbel

-  Przewodnicząca

- Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Zbigniew Oskroba, Zdzisław Nowak, Adam Stręciwilk

Delegaci Oddziału do Rady Terenowej FSNT NOT

Zbigniew Oskroba, Tadeusz Kuśmierek

bottom of page