top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 6 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krakowie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krakowie

ul. Łukasiewicza 1/109, 31-429 Kraków

krakow@sitpnig.pl 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krakowie

Andrzej Dymacz

Marek Dohnalik

Teresa Kułaga

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krakowie

Czesław Rybicki

Ryszard Cygan

Anna Jurka-Wantuch

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Dominik Staśko, Albin Wojnar, Jerzy Stopa, 

Zastępcy delegatów: Andrzej Gonet, Krystyna Maciurzyńska, Jan Wójcik

Delegaci Oddziału do Krakowskiej Rady FSNT NOT

Jan Artymiuk, Józef Chowaniec

bottom of page