top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału bądź Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz Zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest Sąd Koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezes Oddziału, Członkowie Zarządu wybrani przez WZDO oraz Przewodniczący Kół Zakładowych. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 6 maja 2024 r. w hotelu Portius w Krośnie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej, w miesiącach luty - kwiecień tego roku, kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach Zakładowych, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2024 - 2028.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krośnie

Kazimierz Macnar

Grzegorz Lepucki

Tomasz Foryś

-  Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krośnie

Krzysztof Kalisz

Wiesław Kubit

Roman Kasza

-  Przewodniczący

-  Z-ca Przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci na WZD SITPNiG
Robert Wrzask, Jan Lubaś, Krzysztof Knap
Delegaci do Terenowych Jednostek FSNT NOT
Robert Wrzask, Katarzyna Giermańska
bottom of page