top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału bądź Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz Zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest Sąd Koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz Członków Zarządu, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Pałacu Polanka w Krośnie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w lutym tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach Zakładowych, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Krośnie

Dorota Kluk

Waldemar Krygowski

Andrzej Data

-  Przewodnicząca

- Z-ca Przewodniczącej

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Krośnie

Krzysztof Kalisz

Grzegorz Lepucki

Roman Kasza

-  Przewodniczący

-  Z-ca Przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci na WZD SITPNiG
Robert Wrzask, Janusz Pudło, Jan Lubaś, Grzegorz Głowacki
Delegaci do Terenowych Jednostek FSNT NOT
Robert Wrzask, Grzegorz Głowacki
bottom of page