top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

Podczas Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Pile, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2021 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Pile

Plac Staszica 9, Piła

pila@sitpnig.pl 

Henryk Dytko.jpg

Henryk Dytko

Prezes Oddziału

Marta Woźniak-Hoffmann

Wiceprezes Oddziału

Piotr Makowski.jpg

Piotr Makowski

Sekretarz Zarządu Oddziału

Jadwiga Samborska.jpg

Jadwiga Samborska

Skarbnik Oddziału

Ryszard Chylarecki

Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Pile

Mirosław Klap

Anita Makowska

Agnieszka Górska

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Pile

Mariusz Wojciechowski

Grzegorz Sowa

Monika Czapla

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Henryk Dytko, Wioletta Jarek

bottom of page