top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 czerwca 2024 roku odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2024 - 2028.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

tel. 61/ 854 52 76; 854 55 69

poznan@sitpnig.pl 

Przewodniczący Kół

Maria Gębka 

Bogusław Chmielnicki

Grażyna Sapiecha

Jarosław Jaszczyszyn

Piotr Majewski

Ewa Chwiałkowska - Szwajorek

-  Przewodnicząca Koła Nr 3

-  Przewodniczący Koła Nr 4

-  Przewodnicząca Koła Nr 6

-  Przewodniczący Koła Nr 8

-  Przewodniczący Koła Nr 10

-  Przewodnicząca Koła Nr 15

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Poznaniu

Waldemar Różański 

Radosław Tomalak

Beata Kosmala

-  Przewodniczący

-  Zastępca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Poznaniu

Stanisław Kurlit 

Wiesław Gurdak

Marek Janicki

-  Przewodniczący

-  Zastępca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Przemysław Hozakowski, Stanisław Kurlit, Piotr Majewski

Zastępca delegata: Maria Gębka

bottom of page