top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Warszawie II, podczas którego Delegaci, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Warszawie II

ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

tel. 22/ 589 49 17; 589 44 20; 589 43 84

warszawa2@sitpnig.pl 

Rafał Kudrewicz
Prezes Oddziału

Robert Rostkowski

Członek Zarządu Oddziału

Aldona Osakowska

Sekretarz Oddziału

Agnieszka Rudnicka

Skarbnik Oddziału

Andrzek Macheła-Olszacki

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Seniora

Kazimierz Gołkowski

Członek Zarządu Oddziału

Henryk Paciorek

Członek Zarządu Oddziału

Ewa Parczewska

Członek Zarządu Oddziału

Jarosław Zacharski

Członek Zarządu Oddziału

Bartosz Ziółkowski

Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Warszawie II

Andrzej Soroko

Stanisław Bachnacki

Michał Woszczak

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Warszawie II

Roman Modzelewski

Iwona Kania

Maciej Bednarek

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG
bottom of page